INFOLINIA: 501 251 558
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00

BIURO CZYNNE

Poniedziałek: 12:00 – 18:00, Środa: 12:00 – 18:00, Czwartek: 10:00 – 15:00

NUMER PKK

Czym jest dokument PKK?

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) to elektroniczny dokument, który jest generowany w systemie przez wydział komunikacji starostwa powiatowego. Zawiera on dane i informacje identyfikujące osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy.

Wizyta w urzędzie

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy każdej kategorii, w pierwszej kolejności musi zgłosić się do wydziału komunikacji ze względu na miejsce swojego zamieszkania i tam przedstawić wniosek wraz z załącznikami by uzyskać tzw. numer PKK. Uzyskanie takiego numeru pozwoli na szkolenie i zdawanie egzaminu na terenie całego kraju.

Dokumenty jakie są wymagane przy wizycie w wydziale komunikacji, w celu uzyskania numeru PKK:

– wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,

– dowód osobisty lub paszport (dla potwierdzenia tożsamości),

– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców),

– jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,

– pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, A2, B1, B lub T),

– kserokopia posiadanego prawa jazdy (w sytuacji, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),

ponadto gdy jest to wymagane:

– orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),

– kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terenie Polski,

– kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),

– pełnomocnictwo – w przypadku upoważnienia innej osoby do załatwienia sprawy.

Złożenie wniosku nie podlega żadnym opłatom

Możliwe jest zlecenie wyrobienia profilu PKK przez upoważnioną osobę, np. matkę lub małżonka – bez żadnych opłat, natomiast osoby niespokrewnione mają obowiązek wnieść opłatę w wysokości 17 zł.

Termin i miejsce złożenia numeru PKK

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku , w ciągu 2 dni roboczych od złożenia dokumentów zostanie wygenerowany i przekazany wnioskodawcy indywidualny nr PKK, który jest niezbędny do rozpoczęcia kursu w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy i egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.